Wessels, Louis Wessels, Louis WES
Shirdel, Siavash Shirdel, Siavash SHI
Polukhin, Savva Polukhin, Savva POL
2
Klok, Denys Klok, Denys KLO
0
Shrolik, Igor Shrolik, Igor SHR
1
Campana, Federico Campana, Federico CAM
2
Saritas, Gokberk Saritas, Gokberk SAR
0
Marti Pujolras, Alex Marti Pujolras, Alex MAR
2
Prihodko, Oleg Prihodko, Oleg PRI
Burnashov, Ivan Burnashov, Ivan BUR
Caspanello, Michael Caspanello, Michael CAS
Turker, Mert Naci Turker, Mert Naci TUR
Philippov, Evgeny Philippov, Evgeny PHI
Verdese, Filippo Verdese, Filippo VER
Luca, Alexandru Luca, Alexandru LUC
Bobrov, Bogdan Bobrov, Bogdan BOB
Snitari, Ilya Snitari, Ilya SNI
Chirita, Ioan Alexandru Chirita, Ioan Alexandru CHI
Gomes, Henrique Silvestre Gomes, Henrique Silvestre GOM
0
Woerner, Paul Woerner, Paul WOE
2
Nijboer, Ryan Nijboer, Ryan NIJ
Ilhan, Marsel Ilhan, Marsel ILH
Zugic, Matija Zugic, Matija ZUG
Weis, Alexander Weis, Alexander WEI
Pichler, David Pichler, David PIC
1
Catini, Niccolo Catini, Niccolo CAT
2
Wakita, Shunsuke Wakita, Shunsuke WAK
Jecan, Mircea-Alexandru Jecan, Mircea-Alexandru JEC
Ujvary, Matthias Ujvary, Matthias UJV
0
Cungu, Rrezart Cungu, Rrezart CUN
2
Martinez Martinez, Jorge Martinez Martinez, Jorge MAR
2
Cretu, Cezar Cretu, Cezar CRE
0
Matvievici, Egor Matvievici, Egor MAT
Malgaroli, Leonardo Malgaroli, Leonardo MAL
Duran, Birtan Duran, Birtan DUR
Lobanov, Aleksandr Lobanov, Aleksandr LOB
Alosha Ushakov, Nikita Alosha Ushakov, Nikita ALO
Akay, Cihan Akay, Cihan AKA
Kiyamov, Timur Kiyamov, Timur KIY
Martin, Toby Martin, Toby MAR
Nadal Vives, Joan Nadal Vives, Joan NAD
Santos Gava, Kaua Lorenzo Santos Gava, Kaua Lorenzo SAN
Riepkin, Mykyta Riepkin, Mykyta RIE
Vojinovic, Lazar Vojinovic, Lazar VOJ
Inoue, Geni Inoue, Geni INO
Popeanga, Dragos Petre Popeanga, Dragos Petre POP
Henning, Benedikt Henning, Benedikt HEN
Tsarapkin, Egor Tsarapkin, Egor TSA
Campese, Cristian Campese, Cristian CAM
Gospodjinacki, Ruben Gospodjinacki, Ruben GOS
Amirov, Davud Amirov, Davud AMI
Ramadan, Mert Ramadan, Mert RAM
Rimskii, Mikhail Rimskii, Mikhail RIM
Bejenaru, Mateo Bejenaru, Mateo BEJ
Takada, Mao Takada, Mao TAK
Gramaticopolo, Biagio Gramaticopolo, Biagio GRA
Soyler, Baran Soyler, Baran SOY
Nadaf, Hamid Reza Nadaf, Hamid Reza NAD
Golubev, Daniil Golubev, Daniil GOL
White, Joseph White, Joseph WHI
Braynin, Aleksandr Braynin, Aleksandr BRA
La Vela, Giuseppe La Vela, Giuseppe LA
Polukhin, Savva Polukhin, Savva POL
Campana, Federico Campana, Federico CAM
1
Marti Pujolras, Alex Marti Pujolras, Alex MAR
2
Woerner, Paul Woerner, Paul WOE
Nijboer, Ryan Nijboer, Ryan NIJ
Catini, Niccolo Catini, Niccolo CAT
Cungu, Rrezart Cungu, Rrezart CUN
1
Martinez Martinez, Jorge Martinez Martinez, Jorge MAR
2
Matvievici, Egor Matvievici, Egor MAT
Tsarapkin, Egor Tsarapkin, Egor TSA
Marti Pujolras, Alex Marti Pujolras, Alex MAR
Martinez Martinez, Jorge Martinez Martinez, Jorge MAR